Skip Navigation Tag der Via Sacra am 07.09.2024

Zásady ochrany osobních údajů

1. úvod

Následujícími informacemi bychom vám jako "subjektu údajů" rádi poskytli přehled o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o vašich právech podle zákonů o ochraně osobních údajů. Naše webové stránky je obecně možné používat bez zadávání osobních údajů. Pokud však chcete prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby naší společnosti, může být nutné osobní údaje zpracovávat. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, zpravidla získáme váš souhlas.

Zpracování osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro danou zemi, které se vztahují na společnost "Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH". Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů.

Jako správce jsme zavedli četná technická a organizační opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Nicméně přenosy dat přes internet mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu nám můžete osobní údaje předávat alternativními způsoby, například telefonicky nebo poštou.

Můžete také přijmout jednoduchá a snadno proveditelná opatření na ochranu před neoprávněným přístupem třetích osob k vašim údajům. Rádi bychom vám proto při této příležitosti poskytli několik tipů, jak bezpečně zacházet s vašimi údaji:  

  • Chraňte svůj účet (přihlašovací, uživatelský nebo zákaznický účet) a svůj IT systém (počítač, notebook, tablet nebo mobilní zařízení) pomocí bezpečných hesel.
  • Přístup k heslům byste měli mít pouze vy.
  • Dbejte na to, abyste hesla používali vždy jen pro jeden účet (přihlašovací, uživatelský nebo zákaznický).
  • Nepoužívejte jedno heslo pro různé webové stránky, aplikace nebo online služby.
  • Zejména při používání veřejně přístupných IT systémů nebo IT systémů sdílených s jinými osobami byste se měli po přihlášení na webovou stránku, do aplikace nebo online služby vždy odhlásit.

Hesla by měla obsahovat alespoň 12 znaků a měla by být zvolena tak, aby je nebylo možné snadno uhodnout. Neměla by tedy obsahovat běžná každodenní slova, vaše vlastní jméno nebo jména příbuzných, ale měla by obsahovat velká a malá písmena, číslice a speciální znaky.

2. Kontrolér

Správcem ve smyslu nařízení GDPR je:

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Humboldtstraße 25
02625 Bautzen
Zástupce správce: Olaf Franke

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Rádi bychom upozornili, že není třeba jmenovat žádného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba ve věci ochrany údajů: není povinnost jmenovat.

E-mail: info@oberlausitz.com

4. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z pojmů, které použil evropský zákonodárce pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

1. osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické osoby.
2. Subjekt údajů
Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce (naše společnost) zpracovává.
3. Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, a to automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování či kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.
4. Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
5. profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.
6. Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
7. Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.
8. Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu.
9. Třetí strana
Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým vedením správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.
10. Souhlas
Souhlas je jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

5. Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG) slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, k nimž získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby.

Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by se pak zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování můžeme provádět zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste zákazníkem naší společnosti (bod 47 věta 2 odůvodnění GDPR).

Naše nabídka je obecně zaměřena na dospělé osoby. Osoby mladší 16 let nám nesmí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Osobní údaje od dětí a mladých lidí nevyžadujeme, neshromažďujeme je a nepředáváme je třetím stranám.

6 Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

1. jste nám k tomu udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
2. předání je povoleno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly předány,
3. předání je povoleno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v případě, že existuje zákonná povinnost předat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, a
4. je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Abychom ochránili vaše údaje a v případě potřeby nám umožnili předávat údaje do třetích zemí (mimo EU/EHP), uzavřeli jsme smlouvy o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Pokud standardní smluvní doložky nepostačují k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení, může jako právní základ pro předání údajů do třetích zemí sloužit váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. To nemusí platit pro předávání údajů do třetích zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR.

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné než níže uvedené účely.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

1. jste nám k tomu udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
2. předání je povoleno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly předány,
3. předání údajů třetím stranám je povoleno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v případě, že existuje zákonná povinnost předat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, a
4. je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

V rámci operací zpracování popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje předávány do USA. USA nemají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (ESD: rozsudek Schrems II). Zejména americké vyšetřovací orgány mohou americkým společnostem uložit povinnost předat nebo zveřejnit osobní údaje, aniž by proti tomu subjekty údajů mohly podniknout účinné právní kroky. To znamená, že existuje zásadní možnost, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány americkými vyšetřovacími orgány. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv. Za účelem ochrany vašich údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování údajů založené na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pokud standardní smluvní doložky nepostačují k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení, může jako právní základ pro předání údajů do třetích zemí sloužit váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. To nemusí platit v případě předávání údajů do třetích zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR.

7 Technologie

7.1 Šifrování SSL/TLS
Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS k zajištění bezpečnosti zpracování údajů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky, přihlašovací údaje nebo žádosti o kontakt, které nám jako provozovateli zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče obsahuje "https://" místo "http://", a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Tuto technologii používáme k ochraně vašich přenášených údajů.

7.2 Shromažďování údajů při návštěvě webových stránek
Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (v tzv. "souborech protokolu serveru"). Naše webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když vy nebo automatizovaný systém vstoupíte na stránku. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být zaznamenány následující údaje

1. typy a verze používaných prohlížečů,
2. operační systém používaný přistupujícím systémem,
3. webová stránka, ze které přistupující systém na naši webovou stránku přichází (tzv. referrer),
4. dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na naší webové stránce navštíveny,
5. datum a čas přístupu na webovou stránku,
6. zkrácená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa) a,
7. poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o vaší osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom mohli

1. správného poskytování obsahu našich webových stránek,
2. optimalizace obsahu našich webových stránek a reklamy na ně,
3. zajištění dlouhodobé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek a
4. poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku.

Tyto shromážděné údaje a informace proto analyzujeme jak statisticky, tak s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

8. Soubory cookie

8.1 Obecné informace o souborech cookie
Soubory cookie jsou malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytváří a které se ukládají ve vašem IT systému (notebook, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naše webové stránky.

V souboru cookie jsou uloženy informace, které vyplývají ze spojení s konkrétním použitým koncovým zařízením. Neznamená to však, že bychom získali přímou znalost vaší identity.

Používání souborů cookie slouží k tomu, aby pro vás bylo používání našich webových stránek příjemnější. Soubory cookie relace používáme například k rozpoznání toho, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Ty se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení po určitou dobu. Pokud naše stránky navštívíte znovu a budete chtít využívat naše služby, automaticky se rozpozná, že jste nás již navštívili a jaké položky a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k vyhodnocování naší nabídky pro vás za účelem optimalizace. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste naše webové stránky již navštívili, když je navštívíte znovu. Takto nastavené soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou. Příslušnou dobu uložení souborů cookie naleznete v nastavení použitého nástroje pro udělování souhlasu.

8.2 Právní základ pro používání souborů cookie
Údaje zpracovávané soubory cookie, které jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek, jsou proto nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

U všech ostatních souborů cookie jste k tomu dali souhlas prostřednictvím našeho opt-in banneru pro soubory cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

8.3 Poznámky k zamezení souborů cookie v běžných prohlížečích
Soubory cookie můžete kdykoli vymazat, povolit pouze vybrané soubory cookie nebo soubory cookie zcela deaktivovat prostřednictvím nastavení používaného prohlížeče. Další informace naleznete na stránkách podpory příslušných poskytovatelů:  

9. Odesílání novinek

9.1 Zasílání newsletterů stávajícím zákazníkům
Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky podobného zboží nebo služeb, jaké jste již z našeho sortimentu zakoupili. V souladu s § 7 odst. 3 UWG k tomu od vás nepotřebujeme získat samostatný souhlas. Zpracování údajů se v tomto ohledu provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám žádné e-maily zasílat. Máte právo kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to zasláním zprávy správci uvedenému na začátku. Za to vám vzniknou pouze náklady na přenos podle základních sazeb. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

10. Naše aktivity na sociálních sítích
Na sociálních sítích máme vlastní stránky, abychom s vámi mohli komunikovat a informovat vás o našich službách. Pokud navštívíte některou z našich stránek na sociálních sítích, jsme společně s poskytovatelem příslušné platformy sociálních sítí odpovědní za operace zpracování, které tím byly vyvolány, ve smyslu čl. 26 GDPR.

Nejsme původním poskytovatelem těchto stránek, ale využíváme je pouze v rámci možností, které nám příslušní poskytovatelé nabízejí.
Z opatrnosti proto upozorňujeme, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Používání proto může být pro vás spojeno s riziky v oblasti ochrany osobních údajů, protože může být obtížnější zajistit vaše práva, např. na informace, výmaz, námitku atd. a zpracování v sociálních sítích je často prováděno přímo poskytovateli pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů, aniž bychom to mohli ovlivnit. Pokud jsou uživatelské profily vytvářeny poskytovatelem, jsou často používány soubory cookie nebo je uživatelské chování přiřazeno vašemu vlastnímu profilu člena sociální sítě.

Popsané zpracování osobních údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu příslušného poskytovatele, abychom s vámi mohli včas komunikovat nebo vás informovat o našich službách. Pokud musíte jako uživatel udělit souhlas se zpracováním údajů u příslušných poskytovatelů, odkazuje právní základ na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR. Čl. 7 GDPR.

Vzhledem k tomu, že nemáme přístup do databází poskytovatelů, upozorňujeme, že je nejlepší uplatnit svá práva (např. na informace, opravu, výmaz atd.) přímo u příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování vašich údajů v sociálních sítích jsou uvedeny níže u příslušného poskytovatele sociálních sítí, které používáme:

10.1 Facebook
(společný) správce pro zpracování údajů v Evropě:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů (politika ochrany osobních údajů):
https://www.facebook.com/about/privacy

10.2 Instagram
(Společný) správce pro zpracování údajů v Německu:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů (politika ochrany údajů):
https://instagram.com/legal/privacy/

10.3 YouTube
(Společný) správce pro zpracování údajů v Evropě:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů:
https://policies.google.com/privacy

11. Webová analýza

11.1 Matomo
Na tuto webovou stránku jsme integrovali komponentu Matomo poskytovatele InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Matomo je softwarový nástroj pro webovou analýzu, tj. pro sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Mimo jiné se shromažďují údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Tyto údaje se používají k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Software je provozován na serveru správce; soubory protokolů, které jsou podle zákona o ochraně osobních údajů citlivé, jsou ukládány výhradně na tomto serveru.

Společnost Matomo umístí soubor cookie do vašeho IT systému. Nastavením souboru cookie můžeme analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když navštívíte některou z jednotlivých stránek této webové stránky, je internetový prohlížeč ve vašem IT systému automaticky vyzván komponentou Matomo k přenosu údajů na náš server za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získáváme poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, které nám slouží mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí.

Soubory cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého přístup vznikl, a četnost návštěv našich webových stránek. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy používaného internetového připojení, přeneseny na náš server. Tyto osobní údaje ukládáme. Tyto osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Matomo si můžete prohlédnout na adrese: https://matomo.org/privacy/ .

12. Zásuvné moduly a další služby

12.1 Fotky Google
K ukládání obrázků, které jsou vloženy na našich webových stránkách, používáme online službu poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vkládání je integrace specifického obsahu třetí strany (text, video nebo obrazová data), který je poskytován jinou webovou stránkou (Fotky Google) a poté se zobrazuje na naší vlastní webové stránce (naše webová stránka). K vložení se používá kód pro vložení. Pokud jsme integrovali kód pro vložení, zobrazí se externí obsah ze služby Fotky Google ve výchozím nastavení okamžitě, jakmile je navštívena některá z našich webových stránek.

Vaše IP adresa je prostřednictvím technické implementace vloženého kódu přenášena do služby Google Photos, která umožňuje zobrazení obrázků ze služby Google Photos. Služba Google Photos rovněž zaznamenává naše webové stránky, typ použitého prohlížeče, jazyk prohlížeče, čas a délku přístupu. Kromě toho může služba Google Photos shromažďovat informace o tom, které z našich podstránek jste navštívili a na které odkazy jste klikli, jakož i o dalších interakcích, které jste při návštěvě našich stránek provedli. Tyto údaje mohou být uloženy a analyzovány službou Google Photos.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

12.2 Google WebFonts
Naše webové stránky používají pro jednotné zobrazení písem tzv. webová písma. Webová písma Google WebFonts poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google Ireland Limited je součástí skupiny společností Google se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze s výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o webových fontech Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq; https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 OpenStreetMap
Na naše webové stránky jsme integrovali mapové části online mapového nástroje "OpenStreetMap". Jedná se o tzv. mapové podklady s otevřeným zdrojovým kódem, ke kterým máme přístup prostřednictvím rozhraní API (interface). Tuto funkci nabízí nadace OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Velká Británie. Pomocí této služby můžete například zobrazit naši polohu a usnadnit si tak naše nalezení.

Při přístupu na podstránky, do kterých je integrována služba OpenStreetMap, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (například vaše IP adresa, údaje o vašem prohlížeči, typu zařízení, operačním systému) přenášeny do služby OpenStreetMap a tam uloženy.

OpenStreetMap používá ke zrychlení služby síť pro doručování obsahu (CDN) společnosti Fastly, Inc, PO Box 78266, San Francisco, CA 94107, USA (fastly). CDN je služba, s jejíž pomocí je obsah naší online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako je grafika nebo skripty, doručován rychleji pomocí regionálně rozmístěných serverů připojených přes internet. Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti sítě CDN.

Fastly předává osobní údaje ze souborů protokolu (např. IP adresy) do USA za účelem veškerého zpracování dat, protože některé servery pro zpracování souborů protokolu se nacházejí pouze v USA. Společnost Fastly se proto zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu osobních údajů. Aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti Fastly naleznete na adrese: www.fastly.com/de/privacy/.

Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Podrobné informace o OpenStreetMap naleznete na adrese: wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

12.4 YouTube (videa)
Na těchto webových stránkách máme integrované komponenty YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokud jste současně přihlášeni ke službě YouTube, společnost YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek navštěvujete, když vstoupíte na podstránku obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k vašemu účtu YouTube.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, pokud jste přihlášeni k YouTube a zároveň navštěvujete naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda kliknete na video YouTube, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace předávány službám YouTube a Google, můžete jejich předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13 Vaše práva jako subjektu údajů

13.1 Právo na potvrzení
Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

13.2 Právo na informace čl. 15 GDPR
Máte právo od nás kdykoli bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a kopii těchto údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

13.3 Právo na opravu čl. 16 GDPR
Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Máte rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů s ohledem na účely zpracování.

13.4 Výmaz čl. 17 GDPR
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní některý ze zákonem stanovených důvodů a pokud zpracování nebo uchovávání není nezbytné.

13.5 Omezení zpracování čl. 18 GDPR
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněn jeden ze zákonných předpokladů.

13.6 Přenositelnost údajů Čl. 20 GDPR
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu my, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránili, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

Kromě toho máte při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo dosáhnout toho, aby byly osobní údaje předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


13.7 Námitka čl. 21 GDPR
Máte právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo f) (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů) GDPR.

To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

V jednotlivých případech zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu. Proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy můžete kdykoli vznést námitku. To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které provádíme pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.


13.8 Odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna.

13.9 Stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost na naše zpracování osobních údajů u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů.

14 Běžné ukládání, výmaz a blokování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to stanoví právní předpisy, kterým naše společnost podléhá.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne předepsaná doba uložení, budou osobní údaje rutinně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

15 Doba uchovávání osobních údajů

Kritériem pro dobu trvání uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje rutinně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

16. Aktuálnost a změna prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a je datováno únorem 2023.

V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek nebo v důsledku změn právních nebo úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách na adrese"https://www.via-sacra.info/datenschutzerklaerung" .

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s podporou softwaru pro ochranu osobních údajů: audatis MANAGER.